Shayri.com

Shayri.com (http://www.shayri.com/forums/index.php)
-   Urdu Dictionary (http://www.shayri.com/forums/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Dictionary English to Urdu Letter 'H' (http://www.shayri.com/forums/showthread.php?t=57636)

Mayank 16th September 2007 03:30 PM

Dictionary English to Urdu Letter 'H'
 
H

haberdasher: n. dukaan daar(f.)/KHurdah faroSHi(f.)

haberdashery: n. bazaaz(m.)/mardaanh kapRey ki dukaan

habiliment: n. lebaas(m.)/poSHaak(f.)

habilitate: v.t. aehl banaana/lebaas pahenna/
kaan mey˝ sar maayah lagaana

habit: v.t. kapRey pahenna/lebaas pahenna

habit: n. Ôadat/chaaT/chalan/Dhab/KHu/kirdaar/
laTak/ma^muul/moHaawirah(m.)/qaa^edah/
rawiSH/SHeywah/tariiqah/taur/wird(m.)

habit: n. maKHsuus lebaas

(bad)habit: n. ţllat

habitable: a. qaabil e aqaamat/qaabil e rehaa'iSH

habitant: n. baasi/baaSHindah/raehney waala

habitat: n. ghar/jaa'ey paedaa'iSH/watan

habitation: n. aabaadi/baet/ghar/jagah/KHaanah/
makaan/maskan

habitual: a. Ôadi/baa qaa^edah/ma^muul ka/rawaaji

habitually: adv. Ôadatan/badastuur/daa'eman/ma^muulan

habituate: v.t. Ôadat Daalna/Ôadi karna/KHu gar karna/
par chaana

habituated: a. Ôadi

habituation: n. KHu gari/KHu paziiri

habitude: n. dastuur/maelaan/rawaaj/rasm/rawiSH/
riit/raGHbat

habituÚ: n. Ôadatan kahii˝ aaney jaaney waala

hack: v.t. chiirna/kaaTna/purzey purzey karna/
TukRey karna/ukhaaRna

hack: n. charka/gaehra ghaa'o/kaari zaKHm/
Toka/zaKHm

hack: n. kiraa'ey ki bagghi/maryal ghoRa/TaTTu

hack: a. farsuudah/kiraa'ey par/ujrati

hacker: n. zaKHm lagaaney waala/zaarib

hackery: n. bael gaaRi(f.)

hackle: n. kalGHi(f.)

hackle: v.t. kalGHi lagaana

hackney: n. bhaaRey ka ghoRa/kiraa'ey ka TaTTu

hackney: a. kiraa'ey ka

hackneyed: a. ghisa piTa

hackwork: n. Ôam kaam/ba˝dha Tika kaam/laga ba˝dha kaam

haemorrhage: a. KHuun ka bahaa'o

haft: n. dastah/hattha/qabzah

hag: n. bad suurat buRhya/chuRa'il/Daa'in/DhaDDo/
jaadu garni/saaHirah

hagborn: a. jaadu garni sey janam liya hu'a/
saaHirah zaad

haggard: n. bad Haal/dubla/KHastah Haal/laaGHir/
waeHSHat zadah

haggardly: adv. paraaga˝dagi sey/pareySHaan Haali sey

haggle: v.i. mol bhaa'o karna

hagiography: n. taariiKH a˝biya(f.)

hagridden: a. aziiyat mey˝/karb zadah/mubtilaa'ey Ôzaab

hagride: v.t. diq karna/naak mey˝ dam karna/zich kar deyna

haik: n. Ômaamah(m.)/Haeyk/rumaal(m.)

hail: v.t. KHuSH aamdiid karna/pukaarna/salaam karna

hail: n. GHaraab/ola/patthar/sa˝g cha/yaKHaalah

hail: n. isteqbaal/salaam

hail from: kahii˝ ka hona

hail stone: n. ola(m.)

hailstorm: n. olo˝ ka tuufaan

hair: n. baal(m.)/geysu(m.)/mu(m.)/paSHm/ruu'aa˝(m.)

hair(s) breadth:n. baal baraabar/zara saa faasilah

hair brush: n. ka˝gha/ka˝ghi

haircloth: n. baal sey bana kapRa

hair curl: n. zulf

haircut: n. Hajaamat(f.)/Hajaamat ka a˝daaz(m.)

hairdo: n. baal banaaney ki waza^(f.)/ka˝ghi choTi(f.)/
maa˝g paTTi(f.)

hairdresser: n. Hajjaam/maSHSHaaT/mu taraaSH/naa'i

haired: a. baal daar/baalo˝ waala

hair dye: n. KHezaab(m.)

hairline: n. maa˝g

hair lock: n. kaakul

hair raising: a. Daraa'ona/joSH bhara/KHauf naak/
waeHSHat KHeyz

hair shirt: n. dalaq/gudRi/kataa'i qamiiz/sof lebaadah

hair splitter: n. baariik biin/jhakki/mu SHigaaf SHaKHs

hair splitting: n. baariik biini/mu SHigaafi

hairspring: n. baal kamaani(f.)

hair trigger: n. ba˝duuq ka ghoRa/lab labi

hairy: a. baal daar/jhabra/ruu'ey˝ daar

halberd: n. barchhi(f.)/neyzah(m.)

halberdier: n. neyzah baaz

halcyon: n. niil ka˝Th(m.)/raam chiRya(f.)

halcyon: a. pur sukuun

halcyon days: amn o sukuun key aiyyaam e guziSHtah

hale: v.t. ta^miil par majbuur karna

hale: a. haTTa kaTTa/mazbuut/moTa taazah/qawi/
tan o ma˝d

haleness: n. chusti/mazbuuti/seHat/tano ma˝di

hale and hearty:a. chaaq o chauba˝d/seHat ma˝d

half: a. aadha/niim/nisf

half-and-half: a. aadha aadha/aadhi baaT/nisf nisf

half-baked: a. adh paka/niim puKHtah/paagal/za^iif ul Ôql

half-bred: a. do nasla/doGHla/maKHluut

half-breed: n. doGHla ya do nasla SHaKHs ya jaan war

half-brother: n. sauteyla bhaa'i

half-caste: n. maKHluut un nasl

half-cooked: a. khaRa

half-eaten: a. jhuuTa

half-hearted: a. bey dilaanah/niim dilaanah

half-heartedly: adv. bey dili key saath/niim dili sey

half-heartedliness:n. bey dili/niim dili

half-mast: n. ra˝j o GHam ki Ôlaamat/sar nuguu˝

half-moon: n. aadha cha˝d/niim maaSHi

half-raw: a. hara/kachcha

half-sister: n. sauteyli bahen

half sized: a. addha

half-staff: n. sar nuguu˝ par cham

half-time: n. waqfah

half-truth: n. aadha sach/niim Haqiiqat/niim sadaaqat

halfway: adv. aadhey faasley par/aadhey raastey par/
niim taur par

half-wit: n. ablah/faatir ul Ôql SHaKHs

half-witted: a. bey waquuf/kam Ôql/za^iif ul Ôql

hall: n. baRa kamrah/daalaan/wasii^o Ôriiz kamrah

hallmark: n. niSHaan e tasdiiq

hallo/halloa: intj. ham kalaam hona/ta^ajjub ka izhaar/
mutawajjah karna

halloo: n. pukaar

halloo: v.i. chiiKHna

halloo: v.t. pukaarna

hallow: v.t. moHtaram karna/mutHar karna/
paak ya muqaddas karna

hallowed: a. muqaddas SHudah/paak kardah

hallucinate: v.t. fareyb e KHayaali mey˝ mubtila karna/
KHafqaani banaana

hallucination: n. fareyb e nazar/fareyb e tasawwur/
muGHaaltah/tasawwur ka dhoka/tawahhum/
waahimah/waahimiyat

hallucinative: a. KHafqaani/KHayaali/waahimi

hallucinatory: a. KHafqaani/waahimi

hallucinogenic: n. jo waahimah paeda karey

hallway: n. daalaan/GHulaam gardiSH

halo: n. haalah(m.)

halt: v.i. Ôarzi taur par Thaerna/ruk jaana

halt: v.t. paRaa'o Daalna/rok deyna

halt: n. apaahij/la˝gRa/la˝gRaata hu'a

halt: n. maqaam/paRaa'o/waqfah/qayaam

halting: a. la˝gRaata hu'a

haltingly: adv. la˝gRa kar/ruk ruk kar

halter: n. nakeyl/phaa˝si/rasan/rassi/tasmah

halve: v.t. adhyaana/nisf nisf karna

ham: n. puSHt raan/puTTha/suu'ar ki raan ka goSHt

ham-handed: a. bho˝Da

ham-handedly: adv. bho˝Dey pan sey

hamadryad: n. ban deywi/SHajar deywi/SHiiSH naag

hamfatter: n. adna darjah kaa mutrib/bhaa˝D

hamlet: n. chhoTa gaa'o˝/jhok/deh/Dhok/Deyrah/
gaa'o˝/paaRa

hammer: n. hatauRa/maar tol

(small)hammer: n. hatauRi/muugri

hammerer: n. hathoRey maarney waala

hammer-and-tongs:a. karaKHti sey/SHor macha kar

hammerman: n. hathoRey waala/lohaar/sunaar

(bring to)hammer: beychna/niilaam karna

hammock: n. jhuulan khaTola(m.)/laTkan ghaaT

hammy: a. KHa˝ziir laeHmi

hamper: v.t. rukaawaT ba˝na

hamper: n. peTaara(m.)/peTaari(f.)

hamstring: n. kareyli nas(f.)

hamstring: v.t. apaaHij kar deyna/kareyli nas kaaT deyna

hand: v.t. chhuuna/deyna/mu˝taqil karna/pakRaana/
qaabu mey˝ leyna

hand: n. dast/haath/kaf/yad

hand and foot: adv. tamaaman

hand of God: n. allah ki laaThi

(at)hand: dastaras mey˝/nazdiik/paas/qariib

(by)hand: haath ka

(from)hand to mouth: roz kamaana roz khaana/ta˝g dasti mey˝ hona

hand to hand: n. haathaa paa'i(f.)/maar piiT(f.)

(in)hand: haath mey˝/qaabu mey˝/zeyr e dast

(off one's)hand: haath uTha leyna/nigraani sey baahar

(on)hand: farz/maujuudah/taiyaar/zeyr e eKHteyaar

(on one's)hand: bojh/zimmah daari

(out of)hand: bila taaKHiir/fauran/qaabu sey baahar

(to)hand: dastaras mey˝/nazdiik/paas/qariib/
rasaa'i mey˝

(to have one's)hand full: bahot masruuf hona/
kaam mey˝ chhuTTi na hona

hand and foot: adv. mukammal taur par/puurey ka puura/saara

handbag: n. dasti baTwah

handbill: n. dasti iSHtehaar(m.)

handbook: n. bayaaz(f.)/muKHtasar dastuur ul Ômal(m.)

hand's breadth: n. hatheyli bhar

hand car: n. hath gaaRi(f.)

handcart: n. Theyla(m.)

hand-clap: n. dastak(f.)

handclasp: n. musaafeHah(m.)

handcraft: n. dast kaari(f.)/hunar(m.)/sa˝naa^i(f.)

handcrafted: a. dasti sa˝naa^i ka/haath sey bana hu'a

handcuff: n. hath kaRi(f.)

handcuff: v.t. hath kaRi lagaana

handed: n. haath waala

hander: n. deyney waala/jo dey/haath par piTaa'i

hand down: v.t. wiraasat mey˝ aagey mu˝taqil karna

handfast: n. ba˝dhan/Heraast/taeHwiil

handfast: v.t. ba˝dhan joRna/ma˝gni karna

handfeeding: n. haath sey khilaana/
maSHiin mey˝ haath sey Daalna

handful: n. haath bhar meqdaar/muTThi bhar/
qaliil meqdaar

handful: n. muTThi

handicapped: a. ma^zuur

handicraft: n. dast kaari/hunar/sa˝naa^i

handicraftsman: n. dast kaar/hunar ma˝d

hand-in-hand: haath mey˝ haath dey kar/
mukammal aaha˝gi key saath

handily: adv. ba mahaarat/ba sahuulat/jaldi sey

handiwork: n. dast kaari/haath ka kaam/kaar naamah

handkerchief: n. a˝gochha/dast maal/rumaal

handle: n. bey˝T/Da˝Di/giraft/hattha/qabzah

handle: v.t. chhuuna

handless: n. bey Dhab/bey haath

handloom: n. khaDDi

handmade: n. dasti sa˝naa^i ka/haath sey bana hu'a

handmaiden: n. ghar ki lau˝Di/KHaadimah/naukaraani

hand-me-down: puraaney kapRey/utran

handmill: n. hath chakki

handout: n. baKHSHiSH/ŕlaamiyah/
muft di jaaney waali chiiz

handover: v.t. Haaweley karna/taeHwiil mey˝ deyna

handpick: v.t. haath sey uThaana/
KHaas maqsad key li'ey chu˝na

handpicked: a. haath sey chunaa hu'a

handplay: n. haath sey piTaa'i/mukkey

handpromise: n. ma˝gni

handrail: n. ja˝gla/kaTehra

hands down: aasaani sey

handsaw: n. dasti aari

handout: n. e^laamiyah/baKHSHiSH

handrail: n. ja˝gla(m.)/kaTehra(m.)

handshake: n. musaafeHah(m.)

handsaw: n. dasti aari(f.)

handsel: n. bohni(f.)/bey^aanah(m.)

handset: n. cho˝ga/po˝ga

handsome: a. Hasiin/jamiil/KHuSH ru/KHuSH numa/
qubuul suurat/SHakiil/taraH daar/
wajiih/wasiim

handsomely: adv. faraawaani sey/kasrat sey

handsomeness: n. Husn/KHuubi/KHuSH ruu'i/jamaal/wajaahat

handspike: n. aaRa(m.)

handy: a. kaar aamad/maahir/qariib

handwork: n. haath ka kaam

handwriting: n. a˝daaz e taeHriir/KHat/likhaa'i

hang: v.t. daar par khii˝chna/laTkaana/mo^allaq karna/
suuli par chaRhaana

hang: v.i. KHadSHah hona/laTkna/mo^allaq hona

hanging: n. laTak/maut ki saza/phaa˝si

hanger: n. khuu˝Ti

hanger-on: n. chamchah/dum chhalla/tufaeli/tufaeliya

hanker: v.i. chaahna/dili aarzu hona/phaRakna

hankering: n. aarzu/chaahat

hangman: n. jallaad

hap: n. bhaag/ittefaaq/mauqa^/muqaddar/qismat

haphazard: n. aTkal/aTkal pachchu/bey silsilah/bey tuk/
Haadisah(m.)/ittefaaq(m.)

hapless: a. aazurdah/bad nasiib/maGHmuum/
naa KHuSH/udaas

happen: v.i. biitna/guzarna/paRna/peySH aana

happened: a. waarid/waaqe^ah

happening: n. Haadisah/maajra/waaqe^ah/waquu^ paziiri

happiness: n. aasuudah Haali/chaen/falaaH/faraaGHat/
KHaer/KHuSHi/raaHat/sukh

happy: a. aabaad/ba Haal/bey GHam/farruKH/farKHa˝dah/
kaam raan/fiiroz/kaam yaab/KHurram/KHuSH/
nehaal/SHaad/wajiih

happy ending: n. KHaatimah bil KHaer

Happy New Year: naya saal mubaarak/saal e nau mubaarak

happily: adv. bah dil o jaan/KHuSHi sey

happy-go-lucky: a. laa parwaah/magan/mast

haptics: n. lamsiyaat(f.)

harangue: v.t/i. pur joSH KHutbah deyna/
walwalah a˝geyz taqriir karna

harangue: n. lataaR/muKHaalif aanah taqriir/
walwalah a˝geyz taqriir

harass: v.t. aziiyat paho˝chaana/diq karna/gat banaana/
Haeraan karna/halkaan karna/haraasa˝ karna/
naak mey˝ dam karna/pareySHaan karna/
qaafiyah ta˝g karna/sataana/zich karna

harasser: n. aziiyat paho˝chaaney waala/
diq karney waala

harassed: a. halkaan/pareySHaan/ta˝g/zich

harassment: n. aziiyat/pareySHaani/takliif/wabaal e jaan

harbinger: n. har kaarah/KHabar rasaa˝/mubaSHSHar/naqiib

harbour: v.t. panaah deyna/sar chhupaaney ki jagah deyna

harbour: n. ba˝dar gaah/panaah/sar chhupaaney ki jagah

hard: a. duruSHt/duSHwaar/karaKHt/kaThin/kaThor/
muSHkil/patthar/saKHt/sa˝giin/Thos

hard-boiled: a. ma˝jha hu'a/pakka

hard-headed: a. ghaag/pakka/zehiin

hard-headedness:n. ghaag pana/pakka pan

hard-hearted: a. kaThor/sa˝g dil/saKHt dil

hardened: a. bey His/kaRa/saKHt dil

hardihood: n. aazaadah rawi/gustaaKHi/himmat/
niDar pana/SHoKHi

hardly: adv. bah muSHkil/muSHkil sey/SHaayed

harden: v.i. bey His ho jaana/bey raeHm ho jaana/jamna

hardness: n. diqqat/duSHwaari/karaKHtagi/saKHti/
SHiddat/Thos pan

hard-set: a. bey lachak/kaTTar/mu˝jamid

hardship: n. aafat(f.)/aazaar(f.)/bipta(f.)/duSHwaari(f.)/
kaRi(f.)/kulfat(f.)/muSHkil(f.)/saKHti(f.)/
sa^uubat(f.)/ta˝gi(f.)

hard-up: a. ka˝gaal/qurq

hardware: n. auzaar(m.)/dhaati aSHya(f.)

hard work: n. Ôraq reyzi(f.)/meHnat(f.)

hardworking: a. jafa kaSH/meHnti

hardy: a. bahaadur/dileyr/jaa˝ baaz/jafa kaSH/
kaRa/meHnat kaSH/meHnti/pur yaqiin/
saKHt jaan/SHujaa^

hare: n. KHar goSH(m.)

harelip: n. kha˝Dwa(m.)/lab kaTa(m.)

haricot: n. eyk taraH ki seym

hark/harken: v.i. kaan dharo/suno suno/mutawajjah ho

harlot: n. beyswa/chhinaal/kasbi/faajirah/faaHeSHah/
faasiqah/qaHbah/ra˝Di/tawaa'ef/zaaniyah

harlotry: n. faaHiSHgi(f.)

harm: n. dukh/iiza/gaza˝d/Haraj/
KHasaarah/nuqsaan/zaKHm/zarar

harmful: a. muzir/nuqsaan deh/zarar rasaa˝

harmfully: adv. nuqsaan dehi sey

harmless: a. bey zarar/GHaer muzir

harmonious: a. ham aawaaz/ham aaha˝g/mutanaasib/
mutawaafiq

harmonise: v.t. ham aaha˝g karna/mutanaasib banaana/
mutawaafiq karna

harmonising: a. saaz gaar

harmony: n. aaha˝g/ham aaha˝gi/ittefaaq/
itteHaad/meyl/mutaabiqat

harness: n. aalaat o auzaar/lebaas/poSHaak/
saaz o saamaan

harness: v.t. ghoRa jotna/hath yaar sey leys hona

harp: n. bar bat/˘od/qaanuun

harp: v.i. bar bat bajaana/raT lagaana

harrowing: n. bar baadi/GHaarat gari

harry: v.t. bar baad karna/GHaarat karna/GHaban karna/
khasoTna/luuTna/naa kaarah banaana/
paa maal karna

harsh: a. an ghaR/bad tamiiz/duruSHt/kaRa/karaKHt/
kaThor/saKHt/SHadiid

harshly: adv. saKHti sey

harshness: n. duruSHti/karaKHtagi/saKHti/salaabat

hart: n. hiran(m.)

harvest: n. faa'edah(m.)/fasl(f.)/Haasil(m.)/
KHirman/natiijah(m.)/paeda waar(f.)/phal(m.)

has-been: n. GHaer mufiid/SHudah/
jis ka zamaanah guzar chuka ho

hash: v.t. purzey purzey karna/qiimah banaana

hash: n. gaD maD/maliida

hasp: n. chaT KHani/ku˝Di

hassle: n. an ban/jhagRa/khaT paT/laRaa'i

hassock: n. gaddi(f.)

haste: n. bhaag dauR/faur/jald baazi/jaldi/SHitaabi/
sur^at/teyzi/űjlat

hasten: v.t. jaldi karna/űjlat baazi karna

hastily: adv. jald baazi sey/SHitaabi sey

hasty: a. Ôajil/jald baaz/jhalla/teyz mizaaj

hat: n. kulaah e fara˝gi(f.)/Topi(f.)

hatbox: n. kulaah daan(m.)

hatch: v.t. nasl baRhaana/nasl kaSHi karna/nikaalna/
parwariSH deyna/seyna

hatch: n. chhoTa dar waazah(m.)

hatched: a. paka hu'a

hatcher: n. seyney waala(m.)

hatchery: n. murGHi KHaanah(m.)

hatchet: n. basola(m.)/chhoTi kulhaaRi(f.)/tabbar(m.)

hatchet face: n. lambuutra chehrah(m.)

hatchet man: n. kiraa'ey kaa qaatil(m.)/tufaeliyah(m.)

hatchling: n. chuuzah(m.)

hate: v.t. nafrat karna

hate: n. buGHz/nafrat

hated: a. maeHsuud/naa gawaar/naa pasa˝diidah

hateful: a. makruuh/pur nafrat

hatefully: adv. nafrat sey

hatred: n. Ôdaawat/kaduurat/naa gawaari/nafrat(f.)/
phuuT(f.)/tanaffur

hatter: n. Topi banaaney waala

haughty: a. akaR fuu˝/maGHruur

haughtiness: n. akaR/GHuruur/gumaan/ra^unat/takabbur

haul: v.t. Dhona/ghasiiTna/pakaRna/
zabardasti sey ghasiiTna

haul: v.i. khii˝chna

haulage: n. Dhulaa'i/pheyra

haunch: n. kuulha(m.)/puTTha(m.)/sariin(m.)

haunt: v.t. baar baar aana jaana/bhuuto˝ ka ghar/
ma˝Dlaana

haunt: n. aDDah/akheyRa/baeThak/baseyra/
pasa˝diidah Thikaana

haunted: a. aaseyb zadah/jis par bhuut taari ho/
jahaa˝ ruuHey˝ raehti ho˝

hauteur: a. akaR/GHuruur/gumaan/takabbur

have: v.t. maalik hona/qaabu mey˝ rakhna

have-not: n. GHariib/naa daar

have a snack: v.t. DaaRh garam karna

haven: n. ba˝dar gaah/jaa'ey panaah/KHaliij/
maeHfuuz Thikaana

haver: v.t. bak waas karna

haver: n. bak waas

havoc: n. bar baadi/GHaarat gari/nuqsaan

haw: n. baaRh

haw: v.i. hich kichaahaT sey bolna

haw: v.i. qaeh qaha lagaana

hawk: v.t. pheyri lagaana/sauda beychna

hawk: n. baaz/SHikrah

hawkish: a. akaR baaz/laRaa'i pasa˝d

hawk: v.t. Halaq sey ugalna

hawk: v.i. khakaarna

hawker: n. pheyri waala/saudey waala

hay: n. kaah/pyaal/suukhi ghaas

hayrack: n. charni(f.)/khurli(f.)/naa˝d(f.)

hayseed: a. dey haati/ghaas ka biij

hazard: n. haar jiit/ju'a/KHatrah/qismat aazmaa'i

hazardous: a. KHatar naak/pur KHatar

hazardous undertaking:n. jokham(f.)

haze: n. abhaam/dhu˝d/dhu˝dla pan/kohar

hazel: n. fa˝daq

haziness: n. dhu˝dla pan

hazy: a. abtar/dhu˝dla/mubham

he: pron. woh

head: n. dimaaGH(m.)/khopRi(f.)/ma˝ba^(m.)/sar(m.)/
sar bah raah(m.)/sar daar(m.)/sar garoh(m.)

head-dress: n. baalo˝ ka si˝ghaar/Topi/
Sar Dhaa˝ney ki ko'i chiiz

headache: n. sar dard(m.)/dard e sar(m.)

headband: n. paTTi(f.)

header: n. gal joR(m.)/sar taraaSH(m.)/surKHi(f.)

header: n. gal joR/sar taraaSH/surKHi

hedge-hog: n. KHaar puSHt(?)

heading: n. surKHi

headland: n. raas

headless: a. bey sar

headline: n. peySHaani/surKHi/űnwaan

headlong: adv. a˝dha dhu˝d/jald baazi sey/sar key bal

heady: a. Ôaqibat naa a˝deySH/pur taSHaddud/
taa'o mey˝

headlong: a. jald baaz/pur joSH/tu˝d KHu

headlong: adv. a˝dha dhu˝d/bey taHaaSHa/
daf^atan

headman: n. sar daar/sar GHanah

headpiece: n. khopRi/Topi

headquarters: n. markazi daftar(m.)/
sipah salaar ki qayaam gaah(f.)

headsman: n. jallaad

headstone: n. kutbah(m.)

headstrong: a. haT dharam/KHud sar/ziddi

headway: n. irteqa/taraqqi/raah

heady: a. bey dhaRak/jald baaz/sar kaSH

heal: v.t. seHat ma˝d karna/zaKHm bharna

healing: n. ŕlaaj(m.)/SHifa(f.)

healing pill: n. dawaa ki goli(f.)

health: n. Ôafiyat/mizaaj/salaamti/seHat/
tabii^at/tan durusti

healthful: a. seHat ma˝d/tan durust

healthiness: n. seHat ma˝di/tan durusti

healthy: a. bhala cha˝ga/chaaq/jiita jaagta/seHat ma˝d/
tan durust

heap: n. a˝baar/Dheyr(f.)/ga˝j/puSHtaara(m.)/thok(m.)

heap: v.t. Dheyr lagaana/puSHtaara baa˝dhna

hear: v.t. kaan dharna/su˝na/tawajjoh deyna

hearken: v.i. dhyaan sey su˝na

hearer: n. saame^/SHanwa

hearing: a. samaa^at/SHanawaa'i

hearsay: n. afwaah/qaul/SHaniid/SHaniidah/suni sunaa'i baat

hearse: n. janaazey ki gaaRi

heart: n. aatma/dil/fuwaad/jigar(poet.)/man/
qalb/zamiir

heart-broken: a. jigar afgaar

heart-burning: n. Daah/Hasad/jalan

heartbeat: n. dil ki dhaRkan

heartening: a. ummiid afza

heartless: a. bey dard/bey His/kaThor/saKHt dil
sa˝g dil/zaalim

heartlessness: n. bey dardi(f.)/kaThor pan(m.)/sa˝g dili(f.)/
zulm(m.)

heart piercing: a. dil doz

heartrending: a. dard naak/dil gudaaz/dil KHaraaSH

hearten: v.t. himmat baRhaana

heartening: a. himmat KHeyz

heartfelt: a. dili/dili taur par/qalbi

heartily: adv. KHuluus sey

heartiness: n. KHuluus/milansaari/sidq

heartless: n. aSHqiya/bey dard/bey His/saKHt dil/
sa˝g dil/zaalim

hearth: n. aatiSH daan/bhaTTi/chuulha

hearty: a. dili/muKHlis/pur tapaak/qalbi/qariibi

heat: v.t. garm karna/taa'o deyna

heat: n. aa˝ch(f.)/garmi(f.)/Haraarat(f.)/Hiddat(f.)/
joSH(m.)/soz(m.)/taab(f.)/taabiSH(f.)/
taa'o(m.)/tamaazat(f.)/tapiSH(f.)/teyzi(f.)

heated: a. garm/pur joSH

heatedly: adv. garmi sey/pur joSHi sey

heathen: n. bey diin/but parast/kaafir/laa mazhab/
mulHid

heathenish: a. GHaer mutamaddin/ja˝gli/kaafir/
naa taraaSHiidah/saKHt/waeHSHi

heating: n. taa'o

heave: v.t. dam lagaana/dam laga kar uThaana

heaven: n. Ôalam e baala/aasmaan/ÔrSH/behiSHt/falak/
firdaus/ja˝nat

(highest)heaven:n. ÔrSH

(seventh)heaven:n. charKH e barii˝

Heaven forbid! intj. taubah taubah

heavenly: a. aasmaani/achchha/bar guziidah/behiSHti/
falaki/firdausi/ja˝nati/KHuub/mutabarrak/
nafiis/paa kiizah/muqaddas/samaawi

heavily: adv. bey zaari sey/bojhal taur par

heaviness: n. bhaari pan/siql

heavy: a. bhaari/bhar puur/bojhal/dhu˝dla/ghaTa daar/
giraa˝/patthar/saKHt/saqiil/SHaaq/
SHadiid/Thos/wazni

heavenly: a. aasmaani/űlwi

heavy: a. bhaari/giraa˝/wazni

heavyweight: a. bhaari bharkam

hebdomad: n. eyk haftah

hebetate: v.t. ku˝d karna

hebetate: a. ku˝d

heck! intj. haa'ey/waa'ey

heckle: n. ka˝ghi karna/taabaR toR sawaal karna

hector: n. dada giir/zaalim

hector: v.t. gustaaKHi karna/pareSHaan karna

Hebrew: n. ţbraani

hedge: n. baaRh

hedge: v.t. gheyrna/Hefaazat karna/moHaasirah karna/
nigaah rakhna/nigah baani karna/
paehra deyna

hedging: n. eHaatah ba˝di

heed: v.t. leHaaz karna/KHayaal karna/par waah karna/
su˝na/tawajjoh deyna

heed: n. dhyaan/KHayaal/par waah/tawajjoh

heedful: a. pur eHteyaat/pur tawajjoh

heedless: a. bey parwaah/GHaafil

heel: n. Ôqab/eyRi

heft: n. bojh/dam/jasaamat/jaehd/wazan

heft: v.t. rokna/saadhna

hefty: a. haTTa kaTTa/mazbuut/taaqat war/SHadiid/
wazan daar/zabar dast/zor aawar/zor daar

hegemony: n. bar tari(f.)/chaudhraahaT(f.)/dabaa'o(m.)/
haawiyat(f.)/qayaadat(f.)/sar daari(f.)

hegira: n. san e Hijrat(m.)

height: n. faraaz/lambaa'i/qaamat/qad/uu˝chaa'i/
űlu/űruuj

heighten: v.t. afzuu˝ karna/bula˝d karna/faraaz deyna/
qaamat baRhaana/uu˝cha karna/
űruuj par paho˝chaana

heifer: n. bachchhiya(f.)/bachchhRi(f.)/behRi(f.)

heinous: a. haulnaak/kariih/qabiiH/SHadiid/waeH SHiyaanah

heir: n. jaa naSHiin/Haq daar/KHalaf(m.)/mustaHiq/
waaris(m.)

heiress: n. waarisah(f.)

heirdom: n. Haqq e wiraasat(m.)

heir-apparent: n. wali Ôhd

heirloom: n. tarkah(m.)/wiraasat(f.)

heist: n. chori(f.)/Daakah(m.)

heliac: a. SHamsi

hell: n. dozaKH/jaha˝nam/naar

hell-bent: a. laa ubaali Ôzm waala

hellbound: a. do zaKHi

hell-fire: n. jaha˝nam ki aag

hell-gate: n. dozaKH dar waazah

hellish: a. jaha˝nami

Hellenic: a. yuunaani

Hello! intj. aadaab Ôrz

helm: n. patwaar(f.)/sakkaan(m.)/zamaam

helmet: n. KHod(m.)

help: v.t. aaRey aana/bachaana/madad deyna/
madad karna/puuchhna/puSHt par hona/
saath deyna/sa˝bhaalna

help: n. chaarah/faryaad rasi/imdaad/madad(f.)/
panaah(f.)/sahaara/taa'id

helper: n. chaarah gar(m.)/kaar saaz(m.)/
madad gaar(m.)/puSHt panaah(m.)

helpful: a. madad gaar/mo^aawin

helpfully: adv. madad sey/mo^aawinat sey

helpless: a. Ôajiz/Ôari/bey bas/ bey sar o pa/
bey yaar o madad gaar/laa chaar/majbuur/
naa chaar/paa ba gil/zich

helplessness: n. Ôajizi/bey eKHteyaari/izteraar/majbuuri/
naa ummiidi/uftaad/yatiimi

helpmate: n. mu^iin/rafiiq

helter-skelter: n. bad nazmi/haR bong

hem: n. HaaSHiyah/ka˝ni/kor/pallu(m.)/sa˝jaaf(f.)

hemisphere: n. nisf kurrah(m.)

hemline: n. gheyra(m.)

hemlock: n. SHukraan

hemp: n. bha˝g/gaa˝ja/sabzi/san

hen: n. murGHi(f.)

hence: adv. lehaaza/pas/yahaa˝ sey

henceforth: adv. aaya˝dah sey/ab sey

henceforward: adv. ab sey aagey

hencoop: n. Darba/Taapa

henchman: n. dast e raast/gurga/nau kar

hend: a. saliiqah ma˝d/SHaa'estah/sughaR

henna: n. Hena/meh˝di

hennery: n. murGHi KHaanah

henpecked: a. taabe^

hent: v.t. chhii˝na/jhapaT leyna/khasoTna/
lapakna/nochna

her: pron. us ka/us ki

herald: n. hara wal/naamah bar/naqiib/payaam bar/
qaasid

herald: v.t. naqaabat karna/payaam bari karna

heraldry: n. ţlm e naqaabat/naqaabat

herb: n. jaRi buuTi

herbage: n. gyaah

herbivore: n. sabzi KHor

herbivorous: a. sabzi KHor

herd: v.t. ikaTTha karna

herd: n. garoh/GHallah

herd: n. gaDariya

herdsman: n. charwaaha(m.)/gaDariya(m.)

here: adv. idhar/is taraf/yahaa˝

hereabouts: adv. yahaa˝ kahii˝

hereafter: adv. aagey aagey/aaya˝dah/agli zi˝dagi mey˝

hereby: adv. min haaza/yahii˝ qariib mey˝

hereinafter: adv. ab key ba^d/ba^s az aa˝/
yahaa˝ sey aagey

heredity: n. wirsah(m.)

hereditary: a. aabaa'i/jiddi/mauruusi/nasli/
piiRhi dar piiRhi

heresy: n. bid^at(f.)/gum raahi(f.)/ilHaad(m.)/kufr(m.)

heretic: n. KHaariji(m.)/raafzi(m.)/murtid(m.)

hereto: adv. azii˝/is sey

heretofore: adv. ab sey paehley/ab tak/peySH tar/saabiqan

hereunder: adv. aagey chal kar/niichey/zeyl mey˝

hereunto: adv. is sey

hereupon: adv. ba^s azii˝/is key fauran ba^d/is par

herewith: adv. ham riSHtah/is sey/min haaza/mu˝salak

heritable: a. qaabil e wiraasat

heritage: n. miiraas(f.)/wirsah(m.)

heritor: n. waaris

hermaphrodite: n. do ji˝siya

hermeneutic: a. tafsiiri/taSHriiHi/tauziiHi

hermeneutics: n. fann e taSHriih(m.)

hermetic: a. hawa ba˝d

hermit: n. ban baasi/goSHah naSHiin/jogi/
raahib/taarik ud dunya/zaahid

hermitage: n. goSHa e űjlat/Hujrah/KHaan aqaah/
kuTTi/muTh/takiyah/zaawiyah

hero: n. bahaadur(m.)/GHaazi(m.)/mard(m.)

heroic: a. bahaaduraanah

heroism: n. bahaaduri(f.)/basaalat(f.)

heroworship: n. akaabir parasti(f.)

herpes: n. daad(f.)/tab KHaalah(m.)

herself: pron. woh KHud

hesitance: n. hich kichaahaT(f.)/SHak(m.)/taraddud(m.)/
tazab zub

hesitancy: n. aana kaani(f.)/do dili(f.)/taraddud(m.)

hesitant: a. Dhil mil/hich kichaaney waala/mutaraddid

hesitate: v.i. hich kichaana/paa'o˝ Dag magaana/
kun munaana/rukna/taraddud karna

hesitation: n. aaj kal/agar magar/hichar michar/hich kichaahaT/
pas o peySH/SHak/SHaSH o pa˝j/taraddud

hesitating: a. muzabzab

heterodox: a. aazaad KHayaal/aazaad rau/GHaer muqallid

heterodoxy: n. aazaad KHayaali/GHaer daqiyaanuusi/KHaarijiyat

heterogeneous: a. an meyl/muKHtalif taraH ka

hew: v.t. chhaa˝Tna/qalam karna

hewer: n. chiirney waala/kaaTney waala/lakaR haara

hexagon: n. musaddas(m.)/SHaSH paehlu()

hexagonal: a. musaddas

hey! intj. arey/suno

heyday: n. baahaar/joban/KHuSH Haali

hiatus: n. daraaR/daraz/faasilah/mauqa^/
naaGHah/phuuT/SHaq/SHigaaf/waqfah

hiccup: n. hichki

hide: n. chirm(m.)/khaal(f.)

hide: v.t. bachaana/chhupaana/Dhaa˝kna/Dhaa˝pna/
Dhakna/dubakna/gum karna/ojhal karna

hide: v.i. bachna/chhupna/ojhal hona

hideaway: n. jaa'ey panaah(f.)/panaah gaah(f.)

hide bound: a. saKHt daqiyaanuusi/ta˝g nazar

hidden: a. chhupa/Dhak chhupa/GHaa'eb/KHufyah/madfuun/
maeHjuub/maKHfi/mastuur/nehaa˝/ojhal/pinhaa˝/
poSHiidah/sar bastah

hideous: a. bhayaanak/daehSHat naak/Daraa'ona/
haul naak/haebat a˝geyz/KHatar naak/
makruuh/muhiib/pur haebat/pur haul/ziSHt

hiding: n. chaabuk zani/maar/piTaa'i/Thukaa'i

hidrosis: n. kasrat e pasiinah

hidrotic: a. pasiinah aawar

hie: v.t. jald chalna/jaldi karna

hierarch: n. peySH wah/piir/murSHid/SHeyKH

hierarchical: a. darjah waar/maraatib waar

hierarchy: n. darjah waari(f.)/maraatib waari(f.)/piiri(f.)/
prohitaa'i(f.)

high: a. Ôali/Ôziim/bula˝d/murtafa^/rafii^/
uu˝cha/űlwi

high and dry: bey aasra/majbuur

high and low: amiir GHariib/har jagah/har taraf/
uu˝chey niichey

high-born: a. amiir zaadah/uu˝chey KHaa˝daan ka

highboy: n. uu˝cha sa˝duuq

highbred: a. bar tar nasb ka supuut/waala nasb

highbrow: a. daaniSH war/nak chaRha/zaki/zehiin/zehni

high-chair: n. bacchcha kursi(f.)

high-court: n. Ôdaalat e Ôaliyah(f.)

high-falutin(g):a. baRhi chaRhi/laffaaz/SHeyKHi baaz

high fashion: n. asluub(m.)/nafaasat(f.)/tariiqah(m.)

highflown: a. bula˝d baa˝g/laGHw/zaahir daar

high-flying: a. bula˝d parwaaz/fuzuul

high-handed: a. dho˝s ka/istebdaadi/jaabiraanah/
jabri/man maana/saKHt/SHadiid/teyz/zaalimaanah

high horse: n. maGHruur rawiyah/mutakabbiraanah aKHlaq

highjack: v.t. aGHwah karna

highland: n. pahaaRi ŕlaaqah(m.)

highlander: n. pahaaRi(SHaKHs)

highlight: n. ahem nuktah(m.)/KHaas jhalki(f.)/surKHi(f.)

highlight: v.t. numaayaa˝ karna/tawajjoh mabzuul karna

high minded: a. Ôali siirat/bula˝d siirat/

high rise: n. ka'i ma˝zilah

high road: n. khula raastah(m.)/SHaah raah(f.)

high spirited: a. Ôali himmat/bahaadur/bey baak/
SHaguftah mizaaj

high seas: n. khula sama˝dar

high water: n. juwaar/madd

highly: adv. bahot hi/uu˝chey maqaam par

highness: n. bula˝di(m.)/uu˝chaa'i/rif^at/SHiddat(f.)

(Your)Highness! intj. Huzuur Ôali

higher: a. fauqaani

higher up: n. bar tar

high-sounding: a. Ôziim/mu'assar

highest: a. Ôazam

highhandedness: n. dho˝s/jabr o istebdaad/KHud pasa˝di/
man maani/zabar dasti

high water: n. jawaar/madd

highway: n. saRak(f.)/SHaah raah(f.)

highwayman: n. Dakaet/luTeyra/qazzaaq

hijacker: n. raeh zan

hike: v.t. uupar uThaana

hilarious: a. chohl baaz/magan/qaehqahah aawar/zi˝dah dil

hilarity: n. KHuSHi/zi˝dah dili

hill: n. koh/pahaaRi

hillock: n. Tiila

hilt: n. dastah/qabzah

hilside: n. pahaaRi ka Dhalwaan(m.)

hilltop: n. choTi

hilly: a. kohistaani/pahaaRi/pathriila/sa˝glaaKH

hillock: n. chhoTi pahaaRi(f.)/Dheyr(m.)/Tiilah(m.)

hilt: n. dastah(m.)/moTh/qabzah(m.)

hilt: v.t. dastah lagaana

hilum: n. chaSHm e lobia(f.)/naafchah(m.)

him; pron. usey/us ko

himself: pron. aap/aap hi/KHud/woh KHud

hind: a. pichhla Hissah/pichhwaaRa

hind: n. hirni

hind quarter: n. pichhaaRi

hinder v.t. muzaaHimat karna/rokna/Taa˝g aRaana/Tokna

hinder: v.i. Haa'el hona/muzaaHim hona/rukaawaT ba˝na

hinder: a. mana^/rok/rukaawaT/Tok

hinderer: n. Haarij(m.)

hindmost: a. aaKHiri/pichhla tariin/waapsii˝

hindrance: n. Haarij(m.)/i˝sidaad/KHalal(m.)/mana^(m.)/
muzaaHimat()f./paKH(f.)/rukaawaT(f.)/Tok(f.)

hindering: a. Haa'el/muzaaHim

hinge: n. qabzah

hinge: v.t. qabzah lagaana/moRna

hinge: v.i. munhasir hona

hint: n. iima(f.)/iSHaarah(m.)/kinaayah(m.)/
patah(m.)/ramz(m.)

hint: v.t. iSHaarah karna

hip: n. kamar/kuulha/puTTha/suriin

hippodrome: n. ghuR dauR ka maedaan

hippopotamus: n. daryaa'i ghoRa

hire: v.t. kiraa'ey par deyna/kiraa'ey par leyna

hire: n. kiraayah

hireling: n. ajiir

hirsel: n. a˝boh/GHallah

hirsute: a. baal daar/khur dura

his: pron. us ka

His Majesty: n. jahaa˝ panaah

hiss: v.i. sa˝sanaana

hiss(snake): v.i. phu˝kaarna

hissing: n. sa˝sanaahaT

hist! intj. chup/KHaamoSH

histology: n. baaf SHinaasi(f.)/nasiijiyaat(f.)

historian: n. moarriKH(m.)/raawi(m.)/taariiKH daan/
tariiKH naweys

historic: a. maSHhuur/mustanad/taariiKHi/yaad gaar

historical: a. taariiKHi

historically: adv. moarriKHaanah/tariiKHi taur par

history: n. taariiKH(f.)

historiography: n. taariiKH naweysi(f.)/waqaa'e^ nigaari(f.)

hit: v.t/i. lagaana/lagna/maarna/piiTna/Takraana

hit: n. choT(f.)/maar(f.)/Takkar(f.)/tasaadum(f.)/
zarb(f.)

hit-and-run: a. maar bhaag

hitch: v.i. aTak aTak kar chalna

hitch: v.t. ghoRa jotna/jhaTakna/kaa˝Ta laggan/pakaRna

hitch: n. choTi si rukaawat/jhaTka

hither: adv. is jagah par/yahaa˝ tak

hitherto: adv. aaj tak/ab tak/hanuuz/yahaa˝ tak

hive: n. chhattah

hoard: v.t. paaT deyna/zaKHiirah jama^ karna

hoard: n. a˝baar/dafiinah/puu˝ji/
zaKHiirah

hoariness: n. buRhaapa(m.)

hoarse: a. duruSHt/kaj KHulq/kaRa/khurdura/
naa ham waar

hoarsely: adv. bharraa'i aawaaz sey/phaTi aawaaz sey

hoarseness: n. duruSHti/khurdura pan

hoary: a. dhuula/KHaSH KHaSHi/phapho´d laga

hoax: n. chakma(m.)/fareyb(m.)/jhaa˝sa(m.)/jul(m.)/
makkar(m.)/SHaraarat(f.)

hoax: v.t. jhaa˝sa deyna/SHaraarat karna

hob: n. bho˝Da/deyhaati/GHaer mohazzab/khuu˝Ti

hobble: v.i. Dag magaana/la˝g Raana/laR khaRaana/
uchak uchak kar chalna

hobble: v.t. bad Hawaas kar deyna/la˝gRa kar deyna/
pareySHaan karna/rukaawaT Daalna/
Taa˝gey˝ mila kar baa˝dh deyna

hobble: n. aTkaa'o/bey Dhab chaal/la˝gRa pan

hobbler: n. laR khaRa kar chalney waala

hobbler: n. eyk taraH ka saa'is/ghoRa

hobby: n. maSHGHalah(m.)/tafriiHi SHauq(m.)

hobgoblin: n. GHol

hock: v.i. girwi rakhwaana

hocus-pocus: n. jaadu

hoe: n. khurpi

hoe: v.t. bad rau ghaas ukhaaRna/guRaa'i karna

hoeing: n. guRaa'i

hog: n. KHi˝ziir(m.)/suu'ar(m.)

hog: v.i. bad tamiizi sey khaana

hog-deer: n. paRa

hog-plum: n. aamla/aa˝wla

hoist: v.t. chRhaana/uThaana

hokum: n. KHud numaa'i

hold: v.t. maa˝na/pakaRna/rakhna/sadhaana/thamaana

hold: v.i. manaana/rakhna/saadhna/thaamna

hold: n. giraft/qaabu/qabzah

hold up: v.t. sa˝bhaalna

holder: n. giir/ghar/qaabiz

holding: a. giir/qaabiz

holding: n. ŕlaaqah/ijaarah/kaaSHt/paTTa/qabzah

hole: n. chheyd/ghar/raKHnah/rozan/suuraaKH

holiday: n. chhuTTi(f.)/ruKHsat(f.)/ta^tiil(f.)

holiness: n. muqaddas pan(m.)/parsaa'i(f.)

holism: n. kulliyat(f.)

holler: n. chiiKH

holm: n. chhoTa jaziirah

hollow: n. gaRha/jauf/KHol/suuraaKH

hollow: a. khokhla/phok/po˝ga

hollow: v.t. khokhla karna/khudaa'i karna/
suuraaKH karna

hollowness: n. khokhla pan/pol

holocaust: n. mukammal tabaahi(f.)/qatl e Ôam(m.)

holster: n. peyTi(f.)

holus-bolus: adv. saara ka saara

hollyhock: n. reySHah KHatmi

holy: a. mubaarak/muqaddas/paak/paarsa

homage: n. eHteraam/KHeraaj/korniSH

home: n. baet(f.)/ghar(m.)/makaan(m.)/maskan(f.)/
sukuunat(f.)

home-grown: a. deysi

home-made: a. deysi/KHaanah saaz/saadah

homeland: n. ;watan

homeless: n. ;bey ghar/dar badar

homelessness: n. bey ghari

homemaker: n. ghar waala/KHaanah daar

homely: a. ghareylu/jaana paehchaana/maaluuf/saadah

homesickness: n. ghar ki yaad

homespun: a. deysi/saadah

homeward: adv. ghar ki jaanib

homework: n. sabaq(m.)

homicide: n. KHuun(m.)/qaatil/qatl(m.)

homily: n. KHutbah(m.)/wa^z(m.)

homogeneity: n. yaksaaniyat(f.)

homogeneous: a. yaksaa˝

hone: v.i. GHam a˝doz hona/huRakna/karaahna/kuRhna

honest: a. iimaan daar/khara/raast/sachcha

honestly: adv. iimaan daari sey/raastgi sey/
sachchaa'i sey/sidq e dil sey

honesty: n. iimaan daari/raastgi/sachcha'i

honey: n. a˝gabiin/pyaarey/pyaari/SHahed

honeycomb: n. SHahed ki makkhi ka chhatta

honk: n. bho˝pu ki aawaaz/qaaz ki chiiKH

honorarium: n. e^zaaziyah

honorary: a. e^zaazi

honorific: a. baa ţzzat

honorificabilitudinity: n. SHaraafat(f.)

honour: v.t. ţzzat karna/maan rakhna/paa'o˝ paRna/
wa^dah puura karna

honour: n. aabru/faKHr/faroGH/GHaerat/Hurmat/ifteKHaar/
ţzzat/eHteraam/laaj/maan/naak/naam/
naa muus/paani/paayah/pagRi/pat/puuch/
qadr/SHaraf/wazn

(Your) honour! intj. janaab

honourable: a. baa ţzzat/mukarram/SHariif

honourableness: n. SHaraafat(f.)

honoured: a. Ôziiz/muSHarraf/surKH ru

honouring: n. tasliim

honourless: a. bey aabru/bey ţzzat/naa ummiid

hooch: n. Tharra(f.)

hood: n. ka˝Top

hoodlum: n. aobaaSH/GHu˝Da

hoodwink: v.t. aa˝kh par paTTi baa˝dhna/dhoka deyna/
jul dyna

hoodwinking: n. dhoka baazi/jul

hoof: n. khur(m.)/sum(m.)/Taap(f.)

hook: n. a˝kaRi(f.)

hooker: n. a˝kaRi lagaaney waala/
tawaa'ef

hooky: n. bhagoRa pan(m.)

hooligan: n. aawaaarah/GHu˝Da/SHohda

hooliganism: n. aawaargi(f.)/GHu˝Da pan(m.)/
SHohda pan(m.)

hoop: n. ba˝d/chhalla/gheyra/Halqah/ku˝Dli

hooper: n. jakaR ba˝d

hoopla: n. bhar puur aur waazeH joSH o KHaroSH/
halla gulla/hullaR

hooray! intj. marHaba/waah waah

hoot: v.i. boliyaa˝ nikaalna/fiqrah kasna/
hullaR baazi karna/na^rah baazi karna

hooter: n. bho˝pu(m.)/ghug ghu(m.)/hullaR baaz

hootenanny: n. halla gulla(m.)

hop: v.i. phalaa˝gna/phudakna/Tappa lagaana/
uchhalna

hop: v.t. chhalaa˝g maarna/jast lagaana/
zaqa˝d bharna

hop: n. jast(f.)/phalaa˝g(f.)/uchhal kuud(f.)/
Tappa(m.)

hope: v.i. aas lagaana/aas rakhna/ummiid karna

hope: n. aas(f.)/aaSHa(f.)/bharosa(m.)/lau(f.)/chaSHm(f.)/
rija(f.)/tawaqqo^(f.)/ummiid(f.)

hope against hope:v.i. laaley paRna

hopeful: a. KHuSH kun/mutawaqqi^/pur ummiid/ummiid waar

hopeless: a. bigRa hu'a/laa chaar/maa yuus/naa ummiid

hopelessly: adv. maa yuusaanah

hopelessness: n. maa yuusi(f.)/naa ummiidi(f.)/yaas(f.)

hophead: n. afiimi/lat waala

hopscotch: n. itti bitti(f.)

horde: n. a˝boh(m.)/GHol(m.)

horizon: n. daa'erah'e nazar(m.)/ufaq(m.)

horizontal: a. ufaqi

horn: n. sii˝g

horn: v.t. mamnuu^ qaraar deyna/sii˝g taraasHna

horny: a. kaThor/saKHt/sii˝g jaesa

hornet: n. bhiR(f.)/za˝buur(m.)

hornpipe: n. dhumaal/nachkeyl/zurna

horologe: n. ghaRi/saa^at(f.)

horologer: n. ghaRi saaz

horoscope: n. janam patri(f.)/taale^/zaa'echah(m.)

horoscopy: n. sitaarah SHinaasi

horrendous: a. daehSHat naak/haebat naak/haul naak/
KHauf naak

horrible: a. bhayaanak/daehSHat naak/Daraa'ona/
haul naak/haebat a˝geyz/kariih/KHatar naak/
makruuh/muhiib/pur haebat/pur haul

horribly: adv. haul naaki sey/haebat sey

horrid: a. bhayaanak/Daraa'ona/duruSHt/kaRa/
khurdura/muhiib/qabiiH

horrific: a. Daraa'ona/KHauf naak/larzah a˝geyz

horrified: a. daehSHat zadah/KHauf zadah/saraa siimah

horrify: v.t. Daraana/haul paeda karna

horror: n. fasaad(m.)/haul(m.)/KHauf(m.)/waeHSHat(f.)

horse: n. asp/ghoRa/markab/raeh waar/raKHSH/tara˝g

(bay) horse: n. kumaet

horse race: n. ghuR dauR(f.)

horsekeeper: n. ghoRey waala(m.)

horseback: n. ghoRey ki piiTh(f.)

horseman: n. ghuR sawaar

horsemanship: n. sawaari(f.)

horseshoe: n. na^l(f.)

horse-trading: n. Hujjat/sauda baazi/tol mol

horsewhip: n. chaabuk(f.)/soTa(m.)

hose: n. juraab(f.)

hose: n. falaki/naal

hospice: n. KHaan qaah(f.)/mariiz KHaanah

hospitable: a. mehmaan nawaaz

hospital: n. dawa KHaanah/SHifa KHaanah

hospitality: n. aa'o bhagat/KHaatir daari/mehmaan daari/
mehmaan nawaazi/tawaazo^

hospitalisation:n. SHifaa KHaaney mey˝ daaKHilah

host: n. daa^i/meyz baan/saaHab e KHaanah

host: v.t. mehmaan daari karna

host: n. a˝boh/GHol/hujuum/laSHkar/sipaah

hostage: n. rahiin/yarGHmaal

hostel: n. saraa'ey/talib ţlmo˝ ki rehaa'iSH gaah

hostile: a. duSHman aanah/laRaa'i par dar paey

hostility: n. Ôdaawat/baer/duSHmani/laRaa'i/muKHaalifat

hot: a. chaT paTa/garm/mast/mirch daar/tiikha/teyz

hotbed: n. bad ma^aasHi ka aDDa/pauda KHaanah

hothouse: n. paud ghar(m.)

hot rod: n. phaTiichar teyz raftaar gaaRi(m.)

hot tempered: a. aatiSH mizaaj/garm mizaaj/GHusiila

hot water: n. aziiyat(m.)/musHkil(f.)/musiibat(f.)/
takliif(f.)

hot sun: a. tapti dhuup(f.)

hotchpotch: n. aadha tiitar aadha baTeyr/khichRi/
maKHluut

hound: n. sag e taazi/SHikaari kutta

hound: v.t. ta^aaqub karna

hounding: n. ta^aaqub(m.)/talaaSH(f.)

hour: n. gha˝Tah(m.)/ghaRi(f.)/saa^at(f.)/
samey(m.)/waqt(m.)/zamaanah(m.)

hourglass: n. reyt ghari(f.)

hourly: a. aksar/ghaRi ghaRi/gha˝Tey key Hesaab sey/
musalsal

house: n. aaSHiyaan/baet/daar/ghar/gharaana/
Hariim/KHaanah/makaan/maskan

house: v.t. jagah muhaiya karna/panaah deyna

house: v.i. raehna

house arrest: n. KHaanah ba˝di/nazar ba˝di

houseboat: n. bajra(m.)

housebreaker: n. naqab zan

house coat: n. ghareylu libaadah(m.)

housefly: n. Ôam makkhi(f.)

household: n. ghar baar/girhasti/KHaan daan/ku˝bah

householder: n. ghar waala/saaHab e KHaanah

housekeeper: n. KHaan saamah

housekeeping: n. ghar ki deykh bhaal/girhasti/KHaanah daari

housetop: n. ghar ki chhat

housewife: n. biiwi/ghar waali

housing: n. baseyra/makaan/panaah

hovel: n. jho˝pRa/jhuggi

hovel: v.t. jhuggi banaana/panaah deyna

hover: v.i. Deyra Daalna/laTkey raehna

how: adv. aesey/is taraH

how? conj. kaesey/kis taraH

how great! intj. kitna

How many? adv. kitney

How much? adv. kis qadar/kitna

how small: intj. kitna

however: adv/conj. albattah/bakar Haal/go keh/Haalaa˝ keh/magar/
par/taa ham

howsoever: adv. go keh/har cha˝d/kitna hi

howl: v.i. aah o zaari karna/chiiKH paRna

howl: n. chiiKH/pukaar

hub: n. madaar(m.)/naabh(f.)/naaf(f.)

hubble-bubble: n. gaR baR/ha˝gaamah/Huqqah

hubhub: n. gaR baR(f.)/GHoGHa(m.)/hullaR(f.)/SHor(m.)

hubris: n. ghama˝D(m.)/zo^m(m.)

huckster: n. bisaati(m.)/pheyri waala(m.)

huckster: n. dast faroSH/niich/KHasiis

huddle: v.t. gaD maD hona/gaTTha banaana/
KHalat malat karna

huddle: n. abtari(f.)/afra tafri(f.)/a˝boh(m.)/bhiiR(f.)/
gaR baR(f.)/hal chal(f.)

hue: n. faam/kisi ra˝g ki jhalak/ra˝g

hue: n. baa˝g(f.)/GHoGHa(m.)/SHor(m.)

hued: a. ra˝g daar

hueless: a. bey ra˝g

hue and cry: n. chap qaliSH(f.)/haa˝k pukaar(f.)/hullaR(f.)/

huff: n. bad dimaaGHi(f.)/GHussah(m.)/hawa ka jho˝ka(m.)/
KHufgi(f.)/taa'o(m.)

huff: v.t. GHussah karna/mu´ phulaana/
naaraaz kar deyna

huff: v.i. bigaRna/haa˝pna/saa˝s phuulna

huffish: a. bad mizaaj/chiR chiRa/saRyal

huffiness: n. jhu˝ jhulaahaT(f.)/naa raazi(f.)

huffy: a. GHusiila/Hassaas/naa KHuSH

hug: v.t. baGHal giir hona/bhii˝chna/chimTaana/
chipaTna/lipaTna

hug: n. baGHal giiri

hugger: n. bhii˝chney waala

huge: a. bahot baRa/bhaari/jasiim/kabiir/KHatiir

hugeness: n. baRaa'i(f.)/jasaamat(f.)/zaKHaamat(f.)

hulking: a. jasiim

hulky: a. bhaari/zaKHiim

hull: n. bhuusi(f.)/chilka(m.)/post(f.)

hull: v.t. bhuusi nikaalna/chhilka utaar leyna

hullabaloo: n. halla gulla(m.)/GHul GHapaaRa(m.)/
SHor GHoGHa(m.)

hum: v.t. bhin bhinaana/buR buRaana/gun gunaana

human: a. baSHri/fitri/i˝saani

human: n. aadam zaad/aadmi/i˝saan/baSHr/i˝saan

human being: n. aadmi/i˝saan/baSHr/i˝saan

human nature: n. aadmiyat

humane: a. bhala aadmi/ham dard/i˝saan sifat/
KHuda taras/mehrbaan/narm dil/narm KHu/
raHiim/SHafiiq

humanely: adv. i˝saaniyat sey/narm dili sey/SHafqat sey

humanism: n. i˝saan SHinaasi/i˝saaniyat pasa˝di/taehziib

humanist: n. i˝saan dost/i˝saaniyat pasa˝d

humanistic: a. i˝saan dostaanah

humanitarian: n. i˝saan dost/i˝saaniyat pasa˝d

humanitarianism:n. i˝saan dosti/i˝saaniyat pasa˝di

humanity: n. aadmiyat/i˝saaniyat/KHalq/KHalqiyat

humble: a. Ôajiz/aeHqar/bey chaarah/far o tan/kam/
KHaak saar/ma^muuli/miskiin/naa chiiz/past

humble: v.t. bey ţzzat karna/Haqiir karna/niicha karna

humbug: n. Dho˝g/khokhla pan/pol

humdrum: n. ajiiran/phiiki/uchaaT

humid: a. nam/tar

humidity: n. nami/ratuubat/siilan/taraawat

humify: v.t. nam karna

humiliate: v.t. bey ţzzat karna/lataaRna/zak deyna

humiliated: a. bey ţzzat/far o tan/Haqiir

humiliation: n. bey ţzzati/far o tani/ţjz o i˝kesaar/
lataaR/tazliil/zak

humility: n. Ôajizi(f.)/faqiiri(f.)/faro tani(f.)/GHurbat(f.)/
kasar nafsi(f.)/KHuSHuu^(m.)

humungous: a. ńziim ul baeHsah

humour: n. mazaaH(m.)/mazaaq(m.)/mizaaj(m.)/
ThaThol(m.)/zaraafat(f.)

humour: v.t. phuslaana

humourless: a. KHuSHk

humourous: a. mazaaHiyah/mazaaqiyah/ThaThol/zariif

humourously: adv. mazaaqan

(out of)humour: a. bey zaar

humorist: n. mazaaH nigaar/zariif

hump: n. gol ubhaar(m.)/gumRa(m.)/kohaan(m.)/kub

humpback: n. kohaan daar/kubRa(m.)

hunch: n. gumRa(m.)/iSHaarah(m.)/kohaan(m.)

hunchback: n. kubRa(m.)

hunchbacked: a. kohaani

hundred: n. sau

hunger: n. aarzu/bhuuk/iSHteha/juu^/KHwaahiSH/peyT/talab

hungry: a. bhuuka

hunk: n. baRa TukRa(m.)/mard(m.)/jawaa˝ mard(m.)

hunky-dory: a. baRey mazey/Thiik Thaak

hunt: v.t. piichha karna/SHikaar karna/ta^aaqub karna

hunt: n. SHikaar

hunter: n. juuyaa˝/mutalaaSHi/saiyaad/SHikaar baaz/
SHikaari

hunting: n. SHikaar(m.)/SHikaar baazi(f.)

huntsman: n. SHikaari(m.9

hurdle: n. rukaawaT/TaTTi

hurl: v.t. phey˝kna

hurly-burly: n. hal chal/khalbali/udham

hurrah/hurray: n. KHuSHi ka na^rah

hurricane: n. aa˝dhi/a˝dhar/tuufaan

hurried: a. sar sari

hurriedly: adv. jald baazi sey

hurry: v.t. Ôjlat karna/bhaag dauR karna/haR baRaana/
jaldi karna

hurry: n. Ôjlat/bhaag dauR/haR baRaahaT/jaldi

hurt: v.t. dukh deyna/dukhaana/majruuH karna/
takliif deyna/Theys paho˝chaana/zaKHmi karna/
zarar deyna

hurt: a. majruuH/mazluum

hurt: n. bad suluuki/choT/dard/gaza˝d/ghaa'o/
Haq talfi/karb/KHaraaSH/nuqsaan/ra˝j/
sadmah/takliif/zaKHm/zarar/zarb/ziyaa˝

hurtle: v.t. phey˝kna

hurtful: a. aazaar rasaa˝/ajiiran/muzir/nuqsaan deh

husband: n. baalam/ghar waala/KHaawi˝d/KHasam/
mard/miyaa˝/pati/piitam/pi/piya/
pritam/SHauhar

husband: v.t. kaar o baar chalaana/kaaSHt karna/
SHauhar ba˝na/ugaana

husbandsman: n. dehqaan(m.)/muzaare^(m.)

husbandry: n. kheyti baaRi

Hush! intj. chup/KHaamoSH

hush: v.t. chup karaana/KHaamoSH karna/
zabaan ba˝di karna

hush-hush: n. zabaan ba˝di

hush-hush: a. i˝tehaa'i raaz daar aanah/KHufyah/
zabaa˝ ba˝di

hushed tones: dabi aawaaz mey˝

hush-money: n. mu˝h bharaa'i/KHaamoSH raehney ki riSHwat

hush up: dabaana/kuchalna

husk: n. bhuusa/bhuusi/chhilka/chokar/KHol/
phaTkan/post

husky: a. chhilkey daar/KHuSHk

hussy: n. chhokri

hustle: v.t. dhakka deyna/hilaana

hustler: n. teyz tarrar

hustling: n. kaSH makaSH

hut: n. jhuggi/jho˝pRa/jho˝pRi(dim.)

hyacinth: n. gul e bakaa'oli(?)/su˝bul(m.)

hyaena: n. lakaR bhagga

hyaline: a. billori/SHaffaaf/SHiiSHey jaesa

hybrid: n. bad zaat/do nasla/KHachchar/maKHluut/
milwaa˝

hydra: n. maar aabi(m.)/paniya saa˝p(m.)

hydroelectric: a. barq aabi

hydroelectric dam: n. barq aabi puSHtah(m.)

hydroelectricty: n. barq aab(f.)

hygiene: n. Hifzaan e seHat/paaki

hymen: n. jhilli(f.)/bakaarah(m.)

hyper-: pref. nihaayat

hyperbole: n. mubaalGHah(m.)

hypercritical: a. Harf giir aanah/nuktah biin/
SHadiid naaqid aanah

hypnotise: v.t. lubhaana/maeHsuur karna

hypocrisy: n. Ôdam e KHuluus(m.)/Dhakosla(m.)/dhoka(m.)/
Dho˝g(m.)/jhuuT(m.)/makkaari(f.)/
munaafiqat(f.)/paakha˝D/riya kaari(f.)/
saaluus(m.)/zaahir daari(f.)/
zamaanah saazi(f.)

hypocrite: n. riya kaar/zaahir daar

hypostatic: a. asaasi/til chhaTi/zaati

hypostasis: n. asl(m.)/jauhar(m.)/zaat(f.)

hypothesis: n. bey daliil da^wah(m.)/farziyah(m.)/mafruuzah(m.)

hypothetical: a. farzi/mafruuzi/qiyaasi

hysteria: n. baa'o gola/Haejaan/imtinaa^

hysterical: a. HaejaaniAll times are GMT +5.5. The time now is 09:59 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.